Proiecte naționale

SUBPROGRAME DE CERCETARE

 1. Studiul chimic al metaboliților secundari din sursele naturale locale și valorificarea potențialului lor aplicativ în baza lărgirii diversității moleculare cu funcționalitate multiplă (MetNatVal) (cod: 010601)
  Perioada de realizare: 2024-2027
  Conducător: Dr. habilitat Veaceslav KULCIȚKI

 2. Sinteza și studiul materialelor noi în baza combinațiilor complexe cu liganzi polifuncționali și cu proprietăți utile în medicină, biologie și tehnică (SSMCCLP) (cod: 010602)
  Perioada de realizare: 2024-2027
  Conducător: Dr. habilitat Vasile LOZAN

 3. Cercetări avansate în chimia computațională și ecologică, identificarea procedeelor tehnologice de tratare, formare a calității și cantității apelor (ECOAQUA) (cod: 010603)
  Perioada de realizare: 2024-2027
  Conducător: Dr. habilitat Igor POVAR


PROIECTE DIN PROGRAME DE STAT 

1. ANCD/20.80009.8007.03. Noi substanțe cu potențial preventiv și terapeutic în baza compușilor naturali de origine vegetală și a metodelor moderne de sinteză organică
Perioada de realizare: 2020-2023
Conducător: Dr. habilitat Veaceslav KULCIȚKI


2. ANCD/20.80009.7007.20. Studiul și gestionarea surselor de poluare pentru elaborarea recomandărilor de implementare a măsurilor de reducere a impactului negativ asupra mediului și sănătății populației
Perioada de realizare: 2020-2023
Conducător: Dr. habilitat Igor POVAR


3. ANCD/20.80009.7007.21. Diminuarea impactului substanțelor chimice toxice asupra mediului și sănătății prin utilizarea adsorbanților și catalizatorilor obținuți din materie primă autohtonă
Perioada de realizare: 2020-2023
Conducător: Academician, dr. habilitat Tudor LUPAȘCU


4. ANCD/20.80009.5007.04. Materiale noi în baza combinațiilor complexe a metalelor cu liganzi polifuncționali în calitate de polimeri poroși, catalizatori, substanțe biologice și compuși nanostructurați
Perioada de realizare: 2020-2023
Conducător: Dr. habilitat Vasile LOZAN


5. ANCD/20.80009.5007.17. Materiale hibride funcționalizate cu grupări carboxil pe baza metaboliților vegetali cu acțiune contra patogenilor umani și agricoli
Perioada de realizare: 2020-2023
Conducător: Membru corespondent, dr. habilitat, prof. Fliur MACAEV


6. ANCD/20.80009.5007.27. Mecanisme fizico-chimice a proceselor redox cu transfer de electroni implicate în sistemele vitale, tehnologice și de mediu
Perioada de realizare: 2020-2023
Conducător: Academician, dr. habilitat Gheorghe DUCA


7. ANCD/20.80009.5007.28. Elaborarea noilor materiale multifuncționale și tehnologii eficiente pentru agricultură, medicină, tehnică și sistemul educațional în baza complecșilor metalelor „s” și „d” cu liganzi polidentați
Perioada de realizare: 2020-2023
Conducător: Dr. habilitat Ion BULHAC


8. CSȘDT/16.00353.02.01F. Noi combinații complexe mono- și polinucleare ale s- și 3d-metalelor în calitate de catalizatori, substanțe poroase și precursori a nanomaterialelor
Perioada de realizare: 2016-2017
Conducător: Dr. habilitat, conf. cerc. Vasile LOZAN


9. CSȘDT/16.00353.50.03A. Arhitecturi moleculare și supramoleculare ale lantanidelor pentru aplicații magnetice
Perioada de realizare: 2016-2017
Conducător: Dr., conf. cerc.  Diana DRAGANCEA


10. CSȘDT/16.00353.50.04A. Design-ul, sinteza dirijată și studiul activităţii antibacteriene şi antitumorale a unor compuşi terpenici chirali şi a combinaţiilor coordinative ale acestora cu metalele de tranziţie
Perioada de realizare: 2016-2017
Conducător: Dr. habilitat, conf. cerc. Aculina ARÎCU


11. CSȘDT/16.00353.50.06A. Design-ul şi architectura moleculara a materialelor hibride pe baza scheletului chalconei pentru testarea preclinica contra mycobacterium tuberculosis
Perioada de realizare: 2016-2017
Conducător: Dr. habilitat, prof. cerc. Fliur MACAEV


12. CSȘDT/14.518.04.05A. Sinteza şi studiul complecşilor polinucleari ai metalelor s- nd- 4f ca catalizatori în procese chimice, substanţe poroase şi precursori ai nanomaterialelor
Perioada de realizare: 2014-2015
Conducător: Dr. habilitat, conf. cerc. Vasile LOZAN


13. CSȘDT/14.518.04.08A. De la compuşi naturali la analogii lor şi spre evaluarea preclinică a noilor compuşi cu proprietăţi antituberculoase
Perioada de realizare: 2014-2015
Conducător: Dr. habilitat, prof. cerc. Fliur MACAEV


PROIECTE DIN PROGRAMUL DE POSTDOCTORAT

14. ANCD/21.00208.5107.05/PD. Metilcetone aromatice în sinteza compușilor heterociclici biologic activi
Perioada de realizare: 2021-2023
Conducător: Dr., conf. cerc. Serghei POGREBNOI


15. 23.00208.5007.04/PD I. Sinteza controlată stereo și regio a moleculelor policiclice bioactive pe bază de compuși carbonilici din seria oxindol, naftochinonă și androsteron.
Perioada de realizare: 03.01.2023-31.12.2024
Conducător: Dr. Natalia SUCMAN


PROIECTE INSTITUȚIONALE

16. CSȘDT/15.817.02.01F. Compuși coordinativi mono- și polinucleari ai metalelor de tranziție și de tip s- ca materiale fotocatalitice, poroase, nanostructurate pentru fotoliza apei ca componente a securității energetice
Perioada de realizare: 2015-2019
Conducător: Dr. habilitat, conf. cerc. Vasile LOZAN


17. CSSDT/15.817.02.02F. Studierea mecanismelor reacţiilor chimice, structurii electronice şi proprietăţilor fizico-chimice ale unor compuşi coordinativi ai metalelor de tranziţie şi a nanoparticulelor A2B6
Perioada de realizare: 2015-2019
Conducător: Dr., conf. cerc. Natalia GORINCIOI


18. CSSDT/15.817.02.14A. Elaborarea metodelor de obţinere a terpenoidelor valoroase prin valorificarea resurselor renovabile din Republica Moldova
Perioada de realizare: 2015-2019
Conducător: Dr. habilitat, conf. cerc. Nicon UNGUR


19. CSSDT/15.817.02.15A. Controlul stabilității și calității sistemelor ecologice pe termen scurt și lung în Republica Moldova
Perioada de realizare: 2015-2019
Conducător: Dr. habilitat, conf. cerc. Igor POVAR


20. CSSDT/15.817.02.16A. Dirijarea caracteristicilor sorbțional-structurale ale adsorbanţilor carbonici şi minerali şi a materialelor polifuncţionale în scopul utilizării lor în practică
Perioada de realizare: 2015-2019
Conducător: Academician, dr. habilitat, prof. Tudor LUPAȘCU


21. CSSDT/15.817.02.17A. Apa ca mediu pentru construirea substanţelor chimioterapice
Perioada de realizare: 2015-2019
Conducător: Dr. habilitat, prof. cerc. Fliur MACAEV


22. CSȘDT/15.817.02.18A. Asamblarea şi studiul complecşilor metalelor tranziționale în baza liganzilor polifuncţionali şi macrociclici utili pentru agricultură, industria alimentară şi biotehnologii avansate
Perioada de realizare: 2015-2019
Conducător: Dr. habilitat, conf. cerc. Ion BULHAC


23. CSSDT/15.817.02.19A. Studierea complexă a mediului geologic pentru prevenirea poluării și utilizarea rațională a resurselor
minerale

Perioada de realizare: 2015-2019
Conducător: Dr., conf. cerc. Oleg BOGDEVICI 


  PROIECTE PENTRU TINERI CERCETĂTORI

24. ANCD/19.80012.50.05A. Steroizomerii spiro[ciclopropan-oxindolilor] cu activitate antivirală
Perioada de realizare: 2019
Conducător: Dr. Natalia SUCMAN


25. ANCD/19.80012.80.07A. Valorificarea reziduului de piroliză a anvelopelor prin obținerea pigmenților și suplimentelor
Perioada de realizare: 2019
Conducător: Dr. Oleg PETUHOV